Henry Horenstein
Bullnose Ray, Myliobatis freminvilli, 1999
Chromogenic print
20 x 24", Edition of 35
39 x 26", Edition of 15