Abelardo Morell
The Metropolitan Opera: Romeo and Juliet Set, 2005
20 x 24" : Edition of 30
30 x 40" : Edition of 15
50 x 60" : Edition of 5